google

Saturday, July 18, 2015

สกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดของโลกสกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดของโลก

1.สกุลเงินโดบราของประเทศเซาโตเมและพรินซิเป   1  ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ  14,350 โดบรา

2. สกุลเงินดองของประเทศเวียดนาม   1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 16,975 ดอง

3. สกุลเงินมานัตของประเทศเติร์กมีนิสถาน  1 ดอลลาณ์สหรัฐ เท่ากับ  24,000 มานัต

4. เงินสกุลชิลลิงส์ของประเทศโซมาเลีย   1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 35,000 ชิลลิงส์

5.เงินสกุลดอลลาร์ของประเทศซิมบับเว  1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 642,371,437,695, 221,000 ดอลลาร์ซิมบับเว

No comments:

Post a Comment

คลิกภาพดูข้อมูลปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

คลิกภาพดูข้อมูลปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
Universal Currency Converter
Custom Search

Google

Elephantstay,Thailand

Elephantstay,Thailand
Live,work and play with elephants

StatCounter