google

Saturday, July 18, 2015

สกุลเงินที่แข็งที่สุดในเอเชียสกุลเงินที่แข็งที่สุดในเอเชีย

1.เงินสกุลบาทของไทยและเงินสกุลริงกิตของมาเลเซีย

2.เงินสกุลเยนของญี่ปุ่น

3.เงินสกุลหยวนของจีน

No comments:

Post a Comment

คลิกภาพดูข้อมูลปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

คลิกภาพดูข้อมูลปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
Universal Currency Converter
Custom Search

Google

Elephantstay,Thailand

Elephantstay,Thailand
Live,work and play with elephants

StatCounter