google

Saturday, July 18, 2015

สกุลเงินที่แข็งที่สุดของประเทศในกลุ่มอาเซียนสกุลเงินที่แข็งที่สุดของประเทศในกลุ่มอาเซียน 


ในกลุ่มประเทศอาเซียน หรือ กลุ่มประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศนั้น จากการเสนอข่าวของธนาคารนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทย เมื่อ ไม่นานมานี้  ระบุว่า เงินสกุลบาทของประเทศไทยมีความแข็งมากที่สุด  รองลงมาคือสกุลเงินริงกิตของประเทศมาเลเซีย
 

No comments:

Post a Comment

คลิกภาพดูข้อมูลปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

คลิกภาพดูข้อมูลปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
Universal Currency Converter
Custom Search

Google

Elephantstay,Thailand

Elephantstay,Thailand
Live,work and play with elephants

StatCounter